Swivi LCD screen - screen size

Swivi LCD screen - screen shade

Swivi LCD screen - screen folded

Swivi LCD screen - overall size

Swivi LCD screen - battery side